سرود پیروزی

آدم های کوچک به یکدیگر می پردازند، آدم های متوسط به وقایع می پردازند، آدم های بزرگ ایده می سازند.

آدم های کوچک به یکدیگر می پردازند، آدم های متوسط به وقایع می پردازند، آدم های بزرگ ایده می سازند.

سرود پیروزی

هر چه موانع سخت تر و جدی تر باشند، لذت تلاش و رسیدن به پیروزی بیشتر است.

پیوندها

فرّخ آن روز که از این قفس آزاد شوم
از غم دوری دلدار رهم، شاد شوم

سر نهم بر قدم دوست به خلوتگه عشق
لب نهم بر لب شیرین تو، فرهاد شوم

طی کنم راه خرابات دل آباد شوم
از دم پیر خرابات دل آباد شوم

یاد روزی که به خلوتگه عشاق روم
طرب انگیز و طرب خیز و طرب زاد شوم

نه به میخانه مرا راه، نه در مسجد جا
یار را گو: سببی ساز که ارشاد شوم _ دیوان امام (ره)